Trong phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn đi tìm hiểu về một hệ thống message queue rất hay cũng như cơ chế hoạt động của Kafka mà mình đã tìm hiểu, ứng dụng và làm việc trong thời gian qua.

Continue reading