Điều kiện tiên quyết là phải cài đặt được Kafka để lấy được thông tin kết nối, về phần cài đặt thì các bạn có thể xem qua hai phần trước, cài đặt thông qua Docker, cài đặt cục bộ trên Windows, hoặc cài trên một server nhân linux như Centos 7.

Continue reading