Autoboxing là sự chuyển đổi tự động mà trình biên dịch Java thực hiện giữa các kiểu nguyên thủy và các lớp Wrapper tương ứng của nó.

Continue reading