Trong java có hai loại kiểu dữ liệu: kiểu dữ liệu nguyên thủy (hay còn gọi là primitive) và kiểu dữ liệu tham chiếu (non-primitive)

Continue reading