Trong quá trình làm việc, gần như chắc chắn các bạn sẽ gặp những trường hợp cần sử dụng đến một distributed lock (hay còn gọi là khóa phân tán) để làm khóa và xử lý những usecase đặc biệt đáp ứng nghiệp vụ của dự án.

Continue reading