Volume trong Docker như một ổ đĩa ảo được dùng để chứa và chia sẻ dữ liệu giữa các container hoặc giữa container với host.

Có hai loại volume chính: Volume giữa host và container, Volume giữa các container.

Continue reading