Hashcode và Equals là các phương thức đã được định nghĩa trong lớp Object, là lớp cha của tất cả các lớp trong java. Chính vì thế nên tất cả các đối tượng java kế thừa triển khai mặc định của hai phương thức này.

Continue reading