Bộ nhớ Heap và bộ nhớ Stack đều là một phần của JVM dùng để thực thi chương trình Java. Khi chương trình được thực thi JVM sẽ yêu cầu hệ điều hành cấp phát bộ nhớ trong Ram để chạy

Continue reading