Để tạo ra các immutable class trong java, người ta sử dụng các từ khóa final để xây dựng, bao gồm 4 nguyên tắc cơ bản.

Continue reading