Hôm nay chúng ta sẽ ngó sang một chút về Java, ví dụ một câu hỏi phỏng vấn mà bạn được hỏi như sau: yêu cầu cần ba luồng thực hiện tuần tự, có những cách triển khai nào để có thể đạt được nó.

Continue reading