Viết tắt của Java Development Kit (JDK), bao gồm cả JRE và JVM, đây là phần lõi của môi trường java, nó cung cấp tất cả môi trường để thực thi, phát triển, gỡ lỗi và giám sát các ứng dụng java.

Continue reading