Trước khi đi bóc tách tìm hiểu Log Aggregator thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu Log là gì, và tầm quan trọng của nó trong việc quản trị, theo dõi, giám sát hệ thống.

Continue reading