Để build được hệ thống pub sub sử dụng kafka làm message queue, thì điều kiện tiên quyết là phải cài đặt được Kafka để lấy được thông tin kết nối, về phần cài đặt thì các bạn có thể xem qua hai phần trước

Continue reading