Phần này chúng ta sẽ làm rõ ba vấn đề sau: truyền tham trị là gì(pass by value), truyền tham chiếu(pass by reference) là gì, trong java sử dụng kiểu nào ?

Continue reading