Hiện tại cũng có khá nhiều loại testing được sử dụng, tuy nhiên mỗi loại testing lại có cách thức sử dụng và trường hợp sử dụng khác nhau, tuy nhiên mình sẽ chỉ đi tìm hiểu một vài loại hình testing phổ biến, cũng như thường sử dụng trong quá trình phát triển sản phẩm.

Continue reading