Git patch là một lệnh cực kì hữu ích cho việc sao lưu code cũng như dùng để chia sẻ những code base cho đồng nghiệp mà không cần phải đẩy code lên nhánh remote.

Continue reading