Docker Compose là một công cụ dùng để định nghĩa và run multi-container và liên kết chúng lại với nhau. Nó sử dụng file YAML để cấu hình các service cần chạy cho ứng dụng của bạn.

Continue reading