Docker hỗ trợ sao lưu và phục hồi image ở máy local mà không cần tương tác với Registry. Với hai cú pháp lệnh docker save và docker load, giúp bạn có thể sao lưu dữ liệu khi cần thay đổi, chia sẻ, vận chuyển.

Continue reading