Docker hỗ trợ sao lưu và phục hồi image ở máy local mà không cần tương tác với Registry. Với hai cú pháp lệnh docker save và docker load, giúp bạn có thể sao lưu dữ liệu khi cần thay đổi, chia sẻ, vận chuyển. Trong bài này ta sẽ tập trung vào việc làm thế nào để có thể import export image docker

docker save [OPTIONS] IMAGE

lệnh này dùng để lưu lại image thành file .tar, có thể lưu nhiều image trong cùng một file .tar

lệnh docker save

docker load [OPTIONS] FILE_PATH

lệnh này dùng để import images từ file .tar .

lệnh docker load

References: https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/load

Một số bài viết liên quan: