Sau đây là các lệnh cơ bản thường sử dụng để làm việc với Docker:

docker create -ti <IMAGE_NAME> <COMMAND>

tạo ra một container với các config tương tự lệnh docker run, tuy nhiên container chỉ được khởi tạo và không được chạy luôn, bạn có thể dùng lệnh docker start để chạy container. (chỉ phù hợp cho việc setup sẵn, khi cần dùng thì mới chạy).

docker build -t [IMAGE_NAME] .

dùng để build một Dockerfile thành image, dấu . biểu thị dockerfile ở cùng một thư mục với terminal chạy.

docker start [OPTIONS] <CONTAINER_ID>

dùng để khởi chạy container.

docker stop [OPTIONS] <CONTAINER_ID>

dùng để dừng một container.

docker restart [OPTIONS] <CONTAINER_ID>

dùng để khởi động lại một container.

docker pull <IMAGE_NAME>

dùng để pull một image từ Docker Hub về.

docker ps -a

dùng để liệt kê danh sách toàn bộ container.

docker ps -l

dùng để liệt kê container bị thoát gần nhất.

docker images

dùng để liệt kê danh sách các image hiện có.

docker run -ti -rm <IMAGE_NAME> <COMMAND>

dùng để chạy container nhưng không muốn lưu lại container khi nó bị dừng (do có thêm tham số  -rm, nếu muốn lưu lại container thì bỏ đi).

docker run -ti -d <IMAGE_NAME> <COMMAND>

khởi tạo một container chạy nền trong hệ thống, ID của container sẽ được in ra màn hình.

docker attach CONTAINER

dùng để truy cập container đang chạy thông qua ID hoặc tên container. Có thể truy cập vào cùng một container từ nhiều nơi tại cùng một thời điểm. Nếu muốn nhảy ra khỏi container mà không thoát nó thì lần lượt dùng tổ hợp phím Ctr+P, sau đó dùng Ctr+Q.

docker exec -t CONTAINER

dùng để chạy nhiều hơn một tiến trình trong container, ví dụ đã có một container đang chạy, và bạn cần chạy thêm một tiến trình khác.

docker inspect [OPTIONS]

dùng để kiểm tra các thiết lập của Docker (network, driver,…). In ra các thông tin dưới dạng JSON.

docker rm [OPTIONS] CONTAINER

dùng để xóa container theo ID hoặc NAME, nên dừng container trước khi xóa.

docker logs [OPTIONS] CONTAINER

dùng để xem output của container.

docker run --memory <total-memory-limit> <IMAGE> <COMMAND>

dùng để giới hạn MEMORY sử dụng của container.

docker run -cpu-shares=<limit> <IMAGE> <COMMAND>

dùng để giới hạn CPU sử dụng của container.

Một số bài viết liên quan: