Kiến trúc Docker được xây dựng dựa trên mô hình Client – Server, dựa trên ba thành phần chính:

  • Docker Client
  • Docker Host
  • Docker Registry (Hub)

DOCKER DEAMON: Chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động liên quan đến container, Docker Deamon tiếp nhận các lệnh từ Client thông qua CLI hoặc REST API.

DOCKER CLIENT có thể nằm trên cùng host hoặc khác host với DOCKER DEAMON.

Như ở Phần 1 đã giới thiệu, Image là hạt nhân cơ bản của Docker. Image được cấu hình với các ứng dụng bên trong nó và được xây dựng như một template để có thể tạo ra container.

Image được tổ chức theo các layer, và mỗi thay đổi trong một Image sẽ được thêm vào các lớp phía trên của Image.

DOCKER REGISTRY: Là một kho lưu trữ Image, dùng để chia sẻ image public hoặc private.

DOCKER HUB: Là dịch vụ cung cấp lưu trữ image tập trung, cho phép chúng ta download, upload image phục vụ công việc lưu trữ, chia sẻ, sử dụng.

Container là môi trường thực thi của Docker, đây là layer có thể ghi đè của Image.

Nhiều container có thể liên kết với nhau để tạo kiến trúc ứng dụng đa tầng.

Nếu đóng(exit) container và chưa commit thì mọi thay đổi trên container sẽ bị mất.

Một số bài viết liên quan: