Kiến trúc Docker được xây dựng dựa trên mô hình Client – Server, dựa trên ba thành phần chính:

  • Docker Client
  • Docker Host
  • Docker Registry (Hub)
Continue reading