Ở các bài trước, chúng ta chỉ tạo container từ image có sẵn trên Registry. Ở bài này chúng ta sẽ tìm cách tạo image từ Dockerfile.

Dockerfile là một file nhỏ, được thiết kế để mô tả các bước để build một image.

Continue reading