Về mặt khái niệm và chức năng của Hazelcast thì chúng ta đã tìm hiểu trong bài trước, hôm nay chúng ta sẽ tìm cách cài đặt nó trên một máy server Centos 7 để thực hiện test.

Continue reading