Mọi người không đọc nhầm tiêu đề, chủ đề hôm nay sẽ không phải là một vấn đề kĩ thuật gì cả, mà sẽ là một kĩ năng mềm mà mình thấy rằng nó thực sự cần thiết ở bất kì nơi nào tồn tại sự đối thoại giữa người với người, đó là việc lắng nghe tích cực.

Continue reading