Ngày nay các hệ thống pub sub dùng hazelcast khá là phổ biến và nó còn có thể được ứng dụng trong các trường hợp khác như : cache, notify, data store,…

Continue reading