Giới thiệu tổng quan

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách install Netdata – một công cụ monitor server trên Centos 7.

Netdata là một công cụ giám sát máy chủ real-time mã nguồn mở. Nó thu thập dữ liệu thời gian thực như CPU sử dụng, RAM, tải, SWAP, băng thông, ổ đĩa,…vv

Trên cả việc giám sát thì Netdata có thể được sử dụng để tạo những cảnh báo qua các kênh như Slack, Telegram, Email,… tuy nhiên thì việc setting cho nhiều hệ thống, nhiều server sẽ khá tốn thời gian.

Cài đặt

Sử dụng các command bên dưới để có thể cài đặt Netdata trên server Centos-7

Cập nhật máy chủ

yum update
Cập nhật hệ thống

Cài đặt các package cần thiết

yum install gcc make git curl zlib-devel git automake libuuid-devel libmnl autoconf pkgconfig findutils
Cài đặt các package cần thiết trước khi cài Netdata

Clone package Netdata từ Github về

git clone https://github.com/netdata/netdata.git --depth=100
Clone source code của Netdata về

Cập nhật thêm sub-module của Netdata

để khi cài tránh bị lỗi thì cần clone thêm sub-module của Netdata

git clone --recursive https://github.com/netdata/netdata
Clone thêm sub-module cần thiết

Chạy command để install package require

cd netdata/
./packaging/installer/install-required-packages.sh --dont-wait --non-interactive netdata 
Cài đặt những package cần thiết
Cài các package thành công

Run command để install netdata

./netdata-installer.sh
Kết quả sau khi cài đặt

Cấu hình Nginx – Mapping IP

Mặc định sau khi cài xong Netdata thì nó sẽ run ở port 19999, mình không mở port này mà sẽ mapping nó với domain(hoặc sub-domain) mà mình có.

server {
    server_name DOMAIN_OF_YOU;
    location / {
        proxy_pass http://IP_YOUR_SERVER:19999;
        proxy_set_header Host DOMAIN_OF_YOU;
    }

  listen 443 ssl; # managed by Certbot
  ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/DOMAIN_OF_YOU/fullchain.pem; # managed by Certbot
  ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/DOMAIN_OF_YOU/privkey.pem; # managed by Certbot
  include /etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf; # managed by Certbot
  ssl_dhparam /etc/letsencrypt/ssl-dhparams.pem; # managed by Certbot
}
server {
  if ($host = DOMAIN_OF_YOU) {
    return 301 https://$host$request_uri;
  } # managed by Certbot


  server_name DOMAIN_OF_YOU;
  listen 80;
  return 404; # managed by Certbot
}

Sau khi cấu hình xong thì reload lại Nginx, gõ domain hoặc IP mà bạn đã cấu hình để tận hưởng thành quả.

Cài đặt thành công Netdata

Một số bài viết nổi bật liên quan: