1 – Cài đặt JDK

Trước tiên truy cập vào java-official để tải về phiên bản phù hợp của JDK

Hình 1
Hình 2
Hình 3
Hình 4
Hình 5
Hình 6
Hình 7
Hình 8
Hình 9

2 – Thiết lập biến môi trường JAVA_HOME

Hình 10
Hình 11

Sau khi thiết lập xong biến môi trường thì ta mở CMD và kiểm tra bằng lệnh: java - version

Hình 12

Xem thêm các bài viết khác dưới đây: